چهاردهم آبان نود و هشت
سمینار انسان سالم در کنار رفیق با مرامم دکتر موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه خمینی شهر اصفهان
سرخانم دکتر شجاعی – جناب آقای عمادی بزرگ- سر کار خانم عرب گل