اولین هدف ماساژ، رسیدن به آرامش و رفع استرس و تنش هاست

بنابراین باید فضا و یا اتاق ایده آل برای این امر درنظر گرفته شود

اتاق ماساژ یکی از ملزومات ماساژ نیست اما نمی توان از نقش آن در انجام یک جلسه ماساژ به سادگی گذشت

با کمی ذوق و سلیقه، با وسایلی که در اطرافمان هست میتوانیم فضایی زیبا و دلنشین ایجاد کنیم