برای شروع ماساژ اصولا از تکنیک های افلوراژ استفاده میشود که این تکنیک ها با فشار کم روی بافت های بدن انجام میشود و به نوعی برای ارتباط گیری بهتر بین مراجعه کننده و انجام دهنده ماساژ هستند. تنوع این دسته تکنیک ها بالاست و برای آماده سازی بدن برای اعمال فشار بیشتر از آین تکنیک ها بهره میگیرند.

شما با چه تکنیک هایی از افلوراژ ها آشنا هستید؟