تمام تکنیک های تاپوتمنت ها روی ستون فقرات ممنوعیت دارد و این فیلم صرفا جهت نمایش اجرای صحیح تکنیک هست

برای مهارت در اجرای این دسته تکنیک ها نیاز به تمرین زیاد دارید