آخرین دسته تکنیک های ماساژ سوئدی ویبریشن ها هستند

این تکنیک ها با هدف سرد کردن و آرام سازی عضله انجام میشوند

:از اثرات این دسته میتوان به موارد زیر اشاره کرد

  • آرام سازی عضله
  • افزایش گردش خون محیطی
  • کاهش درد
  • و افزایش تونوسیته عضله