پتریساژ به معنای فشردن هست. فشار این دسته تکنیک ها نسبت به افلوراژ ها بیشتر می شود. هدف این تکنیک ها کشش بافت های کوتاه شده، شل کردن بافت های لیفی و کمک به جریان خون وریدی و لنفی است. شما چند تکنیک پتریساژ ها را میشناسید؟