مرحله سوم از تکنیک های ماساژ سوئدی، کامپرشن ها هستند

اثرات این تکنیک ها شامل:

  • کشش عضلات
  • افزایش گردش خون
  • دفع مواد ناشی از سوخت و ساز عضله به دنبال بی حرکتی و...