ماساژ سوئدی یکی از سبک های پر طرفدار هست، که از لحاظ دستبه بندی تکنیک ها و تنوع تکنیک ها یکی از سبک های عالی محسوب  میشه. ماساژ سوئدی جز سبک های پایه محسوب میشه که برای شروع آموزش پیشنهاد میشه چون با آموزش سبک های پایه، یادگیری شما در سبک های دیگه بسیار راحت تر خواهد بود