برای رسیدن به هدف و موفقیت در یک حرفه از جمله ماساژ ، همیشه مهارت هایی وجود دارند که باعث بهتر دیده شدن و ارئه خدمات بهتر می شوند ، بنابراین در کنار آموزش های تخصصی و حرفه ای ماساز از مهارت های مکمل ماساز غافل نشوید.
به نظر شما چه مهارت هایی در زمینه ماساز تاثیر گذارند؟