اصول و کارهایی که قبل از شروع ماساژ انجام میدی از اهمیت ویژه ای برخورداره

مهیا نمودن و آماده سازی شرایط محیط ماساژ ، تخت ماساژ و مراجعه کننده اثر مستقیم و زیادی روی ماساژی که ارائه میدی داره، پس با دقت اون ها رو رعایت کن

و اما welcome ماساژ که یکی از کارهای لذتبخشی هست که برای مراجعه کننده انجام بده

رعایت و اهمیت به این موارد نشان دهنده علاقه شما به کارتون هست که در نهایت شما از ماساژی که ارائه دادی و مراجعه کننده تو از ماساژ ی که گرفته لذت میبرید